กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย

1

           นางสาวสายฝน อุ่นเพชร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

7

         นางสาวจิตฏาภา อินทจักร์

           (หัวหน้าคณะนนทรี)

1111                นายเชิงชาย เหมพัฒน์
3          นายประทีป บำรุงสิริขันธ์
4            นายนิพนธ์ เผือกเพี้ยน
5           นายศักดิ์สิทธิ์  วารีสระ
8          นางวัชราภรณ์ จาวรรณ์
10           นางจีระพรรณ คีลาวงษ์
11          นายกฤษณะ หนูแสง
12          นางสาวภัทราพร  รักพร้า
13        นางสาวยวนณภา พุ่มจันทร์
00013              นางจิตราภรณ์  บริพันธุ์