เรียกนักเรียนบัญชีสำรอง รายงานตัวและมอบตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2565
(ห้องเรียนพิเศษ) รอบที่ 6 สำหรับนักเรียนที่มอบตัวห้องเรียนปกติแล้ว ให้ผู้ปกครองมาติดต่อรายงานตัวนักเรียนเพื่อย้ายเข้าสู่ห้องเรียนพิเศษในวัน 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 10.00 น.