การมอบชุดตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรการระวังโควิด 19 (COVID-19)