ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนกลุ่มการเรียน  ภาษาอังกฤษเข้มข้น  ภาษาจีนเข้มข้น   และคอมพิวเตอร์เข้มข้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2564