ช่วงเวลา

ประเภทนักเรียน

เวลา 08.30 – 10.00 น.

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 1-160

เวลา 10.00 – 11.30 น.

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 161-246

วลา 10.00 – 11.30 น. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ลำดับที่ 1-31
เวลา 10.00 – 11.30 น.  

ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (เพิ่มเติม) ลำดับที่ 1-13

เวลา 10.00 – 11.30 น.  

ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ลำดับที่ 1-30

เวลา 12.30 – 14.00 น. ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 1-160
 เวลา 14.00 – 15.30 น.  ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ลำดับที่ 161-296