รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(ผลการซ่อมครั้งที่ 1)


มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5