รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


หมายเหตุ นักเรียนให้เข้าดูผลการเรียน ในวันที่ 12 เมษายน 2564 ตามเวลาดังนี้
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าดูผลกาเรียนเวลา 09.00 น.
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าดูผลกาเรียนเวลา 13.00 น.