มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID - 19)