ผลการสอบ SW2 PRE - ENTRANCE M.4 ,2021
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้เกียรติบัตรเหรียญทองคะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 1