ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR