สถานที่เรียนวิชาเลือกเสรี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
กลุ่มวิชา สถานที่เรียน
กลุ่มแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้อง 913 , 914 , 916
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 932 , 934
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ COM 3
กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 10 ชั้นล่าง
กลุ่มศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬาเพชรพิกุล
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม ศูนย์การงาน
กลุ่มนาฏศิลป์ ห้อง 214
กลุ่มทัศนศิลป์ ห้อง 215
กลุ่มดนตรี ห้อง 211
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และภาษาศาสตร์ ห้อง 617
กลุ่มภาษาตะวันออก  อาคาร 10 ชั้นล่าง
กลุ่มภาษาสเปน Multimedia 3 อาคาร 10 ชั้น 4
กลุ่มภาษาฝรั่งเศส ห้อง 615
กลุ่มบริหาร บัญชี การโรงแรม ห้องจิตประภัสสร

สถานที่เรียนวิชาเลือกเสรี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 


 
กลุ่มวิชา สถานที่เรียน
กลุ่มแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ Multimedia 1-2  อาคาร 10 ชั้น  4
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี COM 4
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ COM 2 - 3
กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์คณิต 811 - 812
กลุ่มศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬาเพชรพิกุล
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม (การโรงแรม) ศูนย์ HCEC
กลุ่มนาฏศิลป์ 214
กลุ่มทัศนศิลป์ 215
กลุ่มดนตรี 212
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และภาษาศาสตร์ 815 / ศูนย์ไทย / ศูนย์ HCEC
กลุ่มภาษาตะวันออก ห้องญี่ปุ่น
กลุ่มภาษาสเปน Multimedia 3 อาคาร 10 ชั้น 4
กลุ่มภาษาฝรั่งเศส 615
กลุ่มบริหาร บัญชี การโรงแรม ศูนย์การงาน

3 ธ.ค.63  เวลา  10.30 น.