รายชื่อนักเรียนและสถานที่เรียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6
กลุ่มที่ 7
กลุ่มที่ 8
กลุ่มที่ 9
กลุ่มที่ 10
กลุ่มที่ 11
กลุ่มที่ 12
กลุ่มที่ 13
กลุ่มที่ 14
 


 
ดาวน์โหลดรายวิชาเสรี ม.4


รายชื่อนักเรียนและสถานที่เรียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


กลุ่มแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์การกีฬา

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม

กลุ่มนาฏศิลป์

กลุ่มทัศนศิลป์

กลุ่มดนตรี

กลุ่มมนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์

กลุ่มภาษาตะวันออก

กลุ่มภาษาสเปน

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส

กลุ่มบริหาร การบัญชี
 


 ดาวน์โหลดรายวิชาเสรี ม.5