>> ผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง5-8 <<

>> ผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้อง9-14 <<

>> ผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง4-8 <<

>> ผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ห้อง9-13 <<

>> สถานที่เรียนวิชาเลือกเสรี ม.1 <<

>> สถานที่เรียนวิชาเลือกเสรี ม.2 <<

 

**หมายเหตุ**

1. นักเรียนเข้าเรียนวิชาเลือกเสรีตามตารางและตามวิชาที่ประกาศผลการลงทะเบียนฉบับนี้
2. นักเรียนไม่สามารถเปลี่ยนรายวิชาเลือกเสรีได้
3. นักเรียนที่รายชื่อตกหล่นให้สแกน QR Code ซึ่งอยู่ในเอกสารแนบและติดต่อ อ.ธงชัย เดือนแจ้ง(ห้องวิชาการ ม.ต้น อาคาร11 ชั้น2)