รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕  มิถุนายน  เวลา  ๐๙.๐๐ น.

ณ โรงอาหารมัธยมศึกษาตอนต้น

 

01

02 1