Picture1.png

วิชาอ22205 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม2    วิชาอ23205 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม3

YEAR CLASS PROGRAM WEEK ONE(18/5/2020)

CLASS PROGRAM WEEK ONE (18/5/2020)

M2 2/4 - 2/13 TCP

https://forms.gle/cLicpNxQZ8ynL8qV7

2/1 - 2/3 AND 2/14 ISP2

https://forms.gle/7WwznrYxzyVfoMQu6

 

YEAR CLASS PROGRAM WEEK ONE(18/5/2020)

CLASS PROGRAM WEEK ONE (18/5/2020)

M3 3/4 -3/13TCP 

https://forms.gle/VFZb6c5y1JBdxNso8 

3/1 - 3/3 AND 4/14 ISP2 

https://forms.gle/uAVVB2HH6N


YEAR CLASS PROGRAM WEEK TWO (25/5/2020)

CLASS PROGRAM WEEK TWO (25/5/2020)

M2 2/4 - 2/13 TCP

https://forms.gle/SGu7yPbemLXEBPFa8

2/1 - 2/3 AND 2/14 ISP2

https://forms.gle/AaGHW9Jn8ZeqXgoy9

 

YEAR CLASS PROGRAM WEEK TWO (25/5/2020)

CLASS PROGRAM WEEK TWO (25/5/2020)

M3 3/4 - 3/13 TCP

https://forms.gle/VGQFFhcWuBK6JrAJ8

3/1 - 3/3 AND 4/14 ISP2

https://forms.gle/hjgRQJHNLSDtQsSTA

YEAR CLASS PROGRAM WEEK THREE (1/6/2020)

CLASS PROGRAM WEEK THREE (1/6/2020)

M2 2/4 - 2/13 TCP

https://forms.gle/Y4mSKoqNYo9WYLK4A

2/1 - 2/3 AND 2/14 ISP2

https://forms.gle/vi3KU3JUgtjeRGYo7

 

YEAR CLASS PROGRAM WEEK THREE (1/6/2020)

CLASS PROGRAM WEEK THREE (1/6/2020)

M3 3/4 - 3/13 TCP

https://forms.gle/aFtWubSSLxQxzUuV7

3/1 - 3/3 AND 4/14 ISP2

https://forms.gle/jzzE43KhdWEC3JRZ9

     
     
Contack.jpg    

 

คู่มือการใช้งาน