รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประเภท : นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน   รายละเอียด 
1.ภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส              รายชื่อ
2.ภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น              รายชื่อ
3.ภาษาอังกฤษ - จีน              รายชื่อ
4.ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา              รายชื่อ
5.ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์              รายชื่อ
6.วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์              รายชื่อ
7.วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ AI              รายชื่อ


แจ้งเลื่อนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.3 เดิม ที่ได้กำหนดไว้เดิม
จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป