1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 2 ชั้น

Animated Gif New 43เอกสารAnimated Gif New 43

2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ ในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) 

Animated Gif New 43เอกสารAnimated Gif New 43

3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จ้างครูชาวต่างชาติ เพื่อจัดการเรียนการสอน

Animated Gif New 43เอกสารAnimated Gif New 43