เรียกบัญชีสำรอง ห้องเรียนพิเศษเพื่อรายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
1 ปพ1 ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด (ส่งวันที่ 3 เมษายน) (ถ้าได้รับก่อน 3 เมษายน)
2.ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด
3.ทะเบียนบ้านบิดาผู้ให้กำเนิด ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด
4.ทะเบียนบ้านมารดาผู้ให้กำเนิด ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด
5.กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดาต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
5.1 ทะเบียนบ้านผู้ปกครองฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด
5.2 สูติบัตรนักเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด
6. กรณีบิดา มารดาเป็นทหาร/ตำรวจ ให้ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ ที่มียศปัจจุบันพร้อมลงชื่อรับรอง 1 ชุด (ถ้ามี)

เอกสารทุกฉบับให้นำตัวจริงมาแสดงในวันมอบตัว