การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประเภท ประกาศ สัดส่วนคะแนน ใบสมัคร
1.ห้องเรียนพิเศษ SP & ISM       /   
2.นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)      
3.นักเรียนทั่วไป      
4.นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ      
5.นักเรียนความสามารถพิเศษ