hot เลื่อนวันรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 hot

(นักเรียนทั่วไป นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ นักเรียนความสามารถพิเศษ)

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประเภท ประกาศ สัดส่วนคะแนน ใบสมัคร ผลการสอบ
1.ห้องเรียนพิเศษ SP & ISM    ปิดรับสมัคร
2.นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) hot  (เลื่อนวันรายงานตัวและมอบตัว)   สมัครเปลี่ยนกลุ่ม / เข้ากลุ่ม  
3.นักเรียนทั่วไป (เลื่อนวันรับสมัคร) hot    
4.นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ (เลื่อนวันรับสมัคร) hot   รับที่ห้องสมัคร  
5.นักเรียนความสามารถพิเศษ (เลื่อนวันรับสมัคร)hot