hot รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 hot

(นักเรียนทั่วไป นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ นักเรียนความสามารถพิเศษ)

สมัครแบบออนไลน์ วันที่ 3- 12 พฤษภาคม 2563

02

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประเภท ประกาศ สัดส่วนคะแนน ใบสมัคร ผลการสอบ
1.ห้องเรียนพิเศษ SP & ISM  ดาวน์โหลด  รายละเอียด ปิดรับสมัคร
2.นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)  
  ปิดรับสมัคร
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ     
3.นักเรียนทั่วไป       
hot hot
4.นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ     
5.นักเรียนความสามารถพิเศษ     
 hot นักเรียนความสามารถพิเศษใช้ใบสมัคร วิธีการสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2563 

1) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ตารางทางด้านบนหัวข้อ " ใบสมัคร " ปิดรับสมัคร
2) กรอกข้อมูลใน google form จากหน้าเว็บไซต์โรงเรียนที่ปุ่ม " กรอกข้อมูลการสมัคร ในตาราง หรือที่ ปุ่มเพิ่มเพื่อน ทางด้านบน
3) เตรียมหลักฐานการสมัคร 
3.1 ใบสมัคร กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายชุดนักเรียน
3.2 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน เขียนกลุ่มการเรียนที่สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.3 ใบผลคะแนน O-NET ม.3 พิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของ สทศ หรือที่ลิ้ง http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/Mobile/frmStdGraphScoreMobile.aspx
3.4 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบ ปพ.1 , แบบฟอร์มและหลักฐานเงื่อนไขพิเศษ , ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
4) สามารถถ่ายรูปหลักฐานหรือสแกนในข้อ 3) ส่งที่กล่องข้อความทางไลน์ "รับนักเรียนม.4 ส.ว.๒" น)
5) การสมัครเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อนักเรียนได้รับรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ (5 หลัก) ตรวจสอบที่ปุ่ม " บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ " ทางตารางด้านบนหรือในไลน์ ถ้าไม่ได้รับรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ ภายใน 3 วัน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง ไลน์ หรือ ทาง อีเมล์ ที่นักเรียนได้ส่งหลักฐานไว้ เพราะหากนักเรียนส่งหลักฐานไม่ครบ จะไม่ได้รับรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ และจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ