การสมัครสอบ SW.2 Pre-Entrance M.1 & M.4 , 2020

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 11 มกราคม 2563

ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 12 มกราคม 2563

register now button 22
                                                  

เพื่อความถูกต้องในการสมัคร กรุณาตรวจสอบ COMPANY CODE ก่อนชำระเงิน

โรงเรยนสตรวทยา ๒ m1ตารางสอบ SW2 Pre – Entrance M.4, 2020 :   วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

 นักเรียนเข้าแถวรับฟังคำชี้แจงการสอบเวลา 07.45 น. ณ ลานอาคารวชิรา

เวลาสอบ

รวมเวลา

วิชาที่สอบ

จำนวนข้อสอบ

คะแนน

08.30-10.30 น.

120 นาที

ฉบับที่ 1 : คณิตศาสตร์

             : ภาษาไทย

25

25

50

25

10.30 -10.40 น

10 นาที

พัก

10.40-12.10 น.

90 นาที

ฉบับที่ 2 : ภาษาอังกฤษ

             : สังคมศึกษา

50

25

50

25

12.10-13.00 น.

50 นาที

พักรับประทานอาหาร

13.00-14.00 น.

60 นาที

ฉบับที่ 3 : วิทยาศาสตร์ (ศิลป์)

50

50

ฉบับที่ 4 : วิทยาศาสตร์ (วิทย์)

50

50

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ หมายเลขห้องสอบ วันที่ 15 ม.ค. 2563 ที่ http://www.sw2.ac.th และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ https://sw2-preent.thaijobjob.com/

ประกาศผลสอบ  วันที่ 3  กุมภาพันธ์  2563