รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 (สอบซ่อมครั้งที่ 1)

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6