ประกาศผลการปรับซ่อมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนตกติดค้าง ระดับชั้น ม.5 - ม.6

ระดับชั้น ม.5        ระดับชั้น ม.6