ประกาศผลการปรับซ่อมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับชั้น ม.4 - ม.6

ระดับชั้น ม.4             ระดับชั้น ม.5            ระดับชั้น ม.6