รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

ตารางซ่อม

รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 6