โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา "Korean Studies Workshop for Non-Korean Educators 2019"  รายละเอียด