กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ม.4 - ม.6)

ระหว่างวันที่ 18 - 26 กรกฎาคม 2562 (เว้นวันที่ 23 ก.ค.62)