โครงการประกวดวงดนตรีมัธยมศึกษาระดับประเทศ "GOLD CITY THAILAND BAND KNOCKOUT 2019"   รายละเอียด