รายชื่อนักเรียนและสถานที่เรียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562กลุ่มแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ


กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์


กลุ่มพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมกลุ่มทัศนศิลป์และนาฏศิลป์


กลุ่มดนตรี

กลุ่มมนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์


กลุ่มภาษาตะวันออก


กลุ่มภาษาสเปนกลุ่มภาษาฝรั่งเศส


กลุ่มบริหาร การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม