ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

ผลคะแนนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 
 

รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 
 
 

รายชื่อนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ