ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ

.........คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนปกติ  ในเขตพื้นที่บริการ

.........คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ

.........คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

ตารางสอบ ประเภทห้องเรียนปกติ 

.........คลิกเพื่อดูรายละเอียด