กิจกรรม โครงการ” นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม “เรียนในสิ่งที่ใช่ เลือกในสิ่งที่ชอบ “ วันอังคารที่22 มกราคม 2562

009

001 008
003 004
006 007 0010
005 002

0011