นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.3/15 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

จำนวน 3 คนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

ได้รับรางวัลชมเชย วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

ได้แก่
1. ด.ช.กษิดิศ   ปุณณะหิตานนท์
2. ด.ข.ก้องภูมิ สุภูตะโยธิน ได้รับรางวัลชมเชย
3. ด.ช.ธีรวัจน์  ประยูรศักดิ์ ได้รับรางวัลชมเชย

 

S 28311558