พิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร(ประกายเพชร) ครั้งที่่ 13

  ขอแสดงความยินดี กับ นายธนวันต์ เหลืองบริสุทธิ์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/10

โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

 

001
3 4

5

10

7 8 0110

9