งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

 - ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

- คำรับรองการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

คลิก!!  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปี 2561

 S 3555364