เอกสารโครงการ (update 7/01/2563)

นผ000  แบบสรุปอนุมมัติงบประมาณ และแบบรายละเอียดประมาณการทรัพยากรกิจกรรม/งาน (เอกสารแนบท้าย นผ001)

นผ001   โครงการ

นผ002  บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรม/งาน ตามโครงการที่อนุมัติในแผนปฏิบัติงานประจำปี

นผ003  บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรม/งาน กรณีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการไม่มีในแผนปฏิบัติงานประจำปี

นผ004    แบบรายงานผลและประเมิน โครงการ/กิจกรรม

- บันทึกข้อความนำส่ง นผ004

- แบบสรุปการดำเนินงานทุกโครงการ

เอกสารประกอบการเขียนโครงการ/กิจกรรม

วัสดุ/ครุภัณฑ์

 

เอกสารงานสารสนเทศ Update 8/01/2563

ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระ

1.บันทึกข้อความ

2.โครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้

4.บทที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้

5.บนที่ 3 ผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน