เอกสารโครงการ (update 18/07/2562)

นผ000  แบบสรุปอนุมมัติงบประมาณ และแบบรายละเอียดประมาณการทรัพยากรกิจกรรม/งาน (เอกสารแนบท้าย นผ001)

นผ001   โครงการ

นผ002  บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรม/งาน ตามโครงการที่อนุมัติในแผนปฏิบัติงานประจำปี

นผ003   บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรม/งาน กรณีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการไม่มีในแผนปฏิบัติงานประจำปี

นผ004    แบบรายงานผลและประเมิน โครงการ/กิจกรรม

เอกสารประกอบการเขียนกิจกรรม

วัสดุ/ครุภัณฑ์