กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในทุกด้าน ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งระบบ

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำสื่อ เทคโนโลยี และกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมไทย 12 ประการ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

โครงการหลักของโรงเรียน

โครงการหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21

โครงการหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน

โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ

โครงการหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสู่มาตรฐานสากล

โครงการหลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

โครงการหลักที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำสื่อ เทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล

โครงการหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

โครงการหลักที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้