นายสวัสดี   อรัณยะกานนท์

หัวน้าศูนย์สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนายเรวุฒิ   บัวรุ่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT SUPPORTนางนิติยา  ไชยศรีสงคราม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร/Web