ประวัติห้องสมุดมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีวิทยา ๒

 

ห้องสมุดมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ได้ก่อตั้งขึ้นจากการที่ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและได้ให้การสนับสนุนมาตลอดเวลา จากประวัติคร่าวๆของห้องสมุด ดังนี้

| พ.ศ. 2517 อาศัยศาลาการเปรียญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์ ซึ่งได้รับอุปกรณ์ หนังสือจากผู้ปกครอง คณาจารย์และคุณหญิง

บุญเจือ ไชยภัฎ

| พ.ศ. 2518 ห้องสมุดย้ายมาอยู่ที่อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาคาร2ชั้น2) ขนาด 1 ห้องเรียน

| พ.ศ. 2519 ย้ายเป็นอาคาร3ชั้น2 มีขนาด 2 ห้องเรียน

| พ.ศ. 2521 ขยายเป็น 4 ห้องเรียน

| พ.ศ. 2523 คุณย่านพ บุณยุปการ บริจาคเงิน 1,900,000 บาท เพื่อสร้างอาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ เป็นอาคารเอกเทศ และเปิดใช้บริการวันที่ 24 มิ.ย. 2523 เป็นต้นมา แต่การก่อสร้างไม่สมบูรณ์เนื่องจากได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ และเมื่อปี 2525 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเป็นจำนวนเงิน 897,000 บาท เพื่อนำมาสร้างต่อเติมให้สมบูรณ์ และแล้วเสร็จเมื่อ 12 เม.ย. 2526

| พ.ศ. 2530 ในสมัยอดีต ผอ. ศิริลักษณ์ นันทพิศาล ได้ปรับอาคารชั้นล่างของอาคารนพ บุณยุปการ เป็นสำนักงานประกอบด้วยห้องผู้อำนวยการ ห้องธุรการ ห้องประชุม สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยา ๒ ห้องวิชาการ ห้องทะเบียน-วัดผล และย้ายห้องซ่อมหนังสือไปอยู่ชั้น 2

| พ.ศ. 2542 อดีต ผอ. ณรงค์ ตามรักษา ได้อนุมัติให้ห้องสมุดขยายลงชั้นล่าง ขนาด 3 ห้องเรียนแทนห้องทะเบียนวัดผล ห้องวิชาการ ซึ่งห้องดังกล่าวย้ายไปอยู่อาคาร 10 ชั้น 2

| พ.ศ. 2546-2550 อดีต ผอ. เชิดชัย พลานิวัติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ จึงขยายห้องสมุดเพิ่มขึ้นอีก 3 ห้องเรียน แทนห้องธุรการ ห้องผู้อำนวยการ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทยา ๒ ซึ่งห้องดังกล่าวย้ายไปอยู่อาคารโอษธีศชั้น 2 จึงทำให้ห้องสมุดโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้นครึ่งอยู่กลางสระน้ำจนถึงปัจจุบัน

การบริการ

ห้องสมุดมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวิยา ๒ เปิดให้บริการแก่คณะครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทุกท่าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.45 – 17.00 น. ในวันเวลาราชการ ซึ่งมีบริการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น บริการอ่านหนังสือ / บริการยืม-คืน / บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า / บริการหนังสือจองสำหรับครู / บริการห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ห้องสมุดมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์อย่างหลากหลาย เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ อาทิเช่น หนังสือคู่มือ หนังสือเตรียมสอบ หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน วารสารและหนังสือพิมพ์ ซีดีรอม วีดิทัศน์ เป็นต้น

งานบริการที่ห้องสมุดได้ดำเนินการมานั้น เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา มีนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นอกจากให้บริการภายในห้องสมุดแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นที่เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับบุคคลในหน่วยงาน/กลุ่มงาน/หมวด อื่นๆ เช่น จัดให้มีห้องสมุดกลุ่มสาระ ตะกร้าหนังสือเคลื่อนที่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่น ๆ ให้กับนักเรียน เช่น กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันภาษาไทย ซึ่งบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นต้น

เนื่องจากห้องสมุด ม.ปลาย เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้นครึ่งจึงมีการบริหารงานที่ชัดเจนในแต่ละชั้น ดังนี้

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ธุรการของห้องสมุด / ห้องหนังสืออ้างอิง / ห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จย่า / มุมกาญจนาภิเษกในหลวง / มุมหนังสือครู / มุมค้นคว้าอินเทอร์เน็ต / มุมอาเซียน / ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ และเคาท์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ ฯลฯ

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วยห้องหนังสือทั่วไป-หนังสือบันเทิงคดี / มุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ / ฯลฯ

ชั้นสุดท้าย คือ ห้องการศึกษาค้นคว้า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหมาะสำหรับการค้นคว้าของครูที่ต้องการใช้เพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ