วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสมภา คมสัน

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

00001
04 07
02 03 05
09 010 015
014 012
019
021
024 022 023
020 018
017 016