กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมัธยมศึกษาตอนปลาย

11

                     นางปรียาภรณ์ ตระการจันทร์

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 

16

                 นางสาวนิจจารีย์  โหตระการศรี

                (หัวหน้าคณะจามจุรี )

2              นางลักขณานันต์ คุปตบุตร
4             นางสาวรุ่งนภา เจริญสุข
5               นางสาวพรธิดี ดำกลิ่น
6              นางสาวปานฤทัย เนื่องศรี
8                 นายนิเวศน์ บัวทองใส
10                นางสาวสุธิดา คุณสันเทียะ
13              นางสาวชนิดา ประมูลผล
17          นางสาวปิยะชญา ศรีหรังไพโรจน์
 018

              นางสาววรรณวีร์  กิจชิต

019                      นางสาวนงลักษณ์  ใจคำ
020                         นางสาวพรรวินท์  นทีนาม
021                         นางสาวธีรดา ธนะพานิช