กลุ่มสาระศิลป ดนตรี นาฏศิลป์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

2

                        นายปรัชญา เจริญชีพ

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ )  

1

                   นางสาวกมนนิษฐ์   สมรวิบูลย์

 

3                     นางสาวนภา   บุณยประสิทธิ์
4                    นางนันทพร     สท้านโยธิน
005                                 นางสาวสุภัทรา   ยมตะโก