อัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงานมัธยมศึกษาตอนปลาย

  05

         นางสาวเจนจิรา จำปาบุญ

  0002       นางสาวเนตรนภา  หาญประโคน
  34

         นายศุภชัย อนันตธนารักษ์

          (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

  35

          นายธัญพิสิษฐ์ เจริญไทย

          (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

  07

          นายมาโนชญ์ วัฒนธรรมสกุล

           (ช่างเทคนิค คอมพิวเตอร์)

  13

           นางอภิวรรณ์ ทรงศิริกุล

               (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

  14

         นางสาววัชราธรณ์ เพิ่มพูล

               (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

   15

               นางสาวกิรณา ขมิ้นเครือ

       (กลุ่มบริหารงบประมาณ/ธุรการ)

   16

               นางสาวยุพยง รุ่งจำรัส

    (กลุ่มบริหารงบประมาณ/ธุรการ)

  00010           นางสาวปาฌิกา พันธรักษ์กุล
   18

          นางสาวจิระภา แสวงนอก

      (กลุ่มบริหารงบประมาณ/ธุรการ)

  00012                  นางสาวนิสา  ได้พร
   00013

             นางสาววรรณภา ศรีโท

             (กลุ่มบริหารวิชาการ)

   21

                  นายสรรพบุณย์ สิงหทัต

             (กลุ่มบริหารวิชาการ)

   23

          นางสาวสุพรรณิการ์ ทองดี

          (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

   24

               นายสุรสิทธิ์ ชายกวด

    (กลุ่มบริหารทั่วไป/โสตทัศนศึกษา)

   25

       นางสาวธนัญญา วรรัตน์กุล

          (กลุ่มบริหารทั่วไป)

   00018

          นางสาวบุปผา แย้มสุวรรณา

            (กลุ่มบริหารทั่วไป)

 

 

   06

               นายปวรุฒม์ ระเบียบ

               (กลุ่มบริหารทั่วไป)

   27

            นางรัชนีพร  ขันท่าจีน

             (เจ้าหน้าที่ทะเบียน)

   29

        นางสาวสมกานดา จันทะราคา

           (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

   30

              นางสาวกมลชนก สำอาง

            (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

   31

        นางสาวมนัสพิมล สร้อยทอง

             (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

   08

                       นายเรวุฒิ บังรุ่ง

     (เจ้าหน้าที่ IRC/ IT SUPPORT)

   09

             นางสาวนิติยา  คชลัย

          (เจ้าหน้าที่ IRC/ Website)

   32

        นายธาดา คุณาปราโมทย์

             (เจ้าหน้าที่ SP)

   00027

          นางสาวทิพากร ไชยศรีทา

            (เจ้าหน้าที่ SP)

  00028           นางสาวชนิกานต์  อยู่จ่าย