อัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงานมัธยมศึกษาตอนปลาย

  0002       นางสาวเนตรนภา  หาญประโคน
  34

         นายศุภชัย อนันตธนารักษ์

          (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

  35

          นายธัญพิสิษฐ์ เจริญไทย

          (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

  07

          นายมาโนชญ์ วัฒนธรรมสกุล

           (ช่างเทคนิค คอมพิวเตอร์)

  13

           นางอภิวรรณ์ ทรงศิริกุล

               (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

  14

         นางสาววัชราธรณ์ เพิ่มพูล

               (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

   15

               นางสาวกิรณา ขมิ้นเครือ

       (กลุ่มบริหารงบประมาณ/ธุรการ)

   16

               นางสาวยุพยง รุ่งจำรัส

    (กลุ่มบริหารงบประมาณ/ธุรการ)

  00010           นางสาวปาฌิกา พันธรักษ์กุล
   18

          นางสาวจิระภา แสวงนอก

      (กลุ่มบริหารงบประมาณ/ธุรการ)

  00012                  นางสาวนิสา  ได้พร
   00013

             นางสาววรรณภา ศรีโท

             (กลุ่มบริหารวิชาการ)

   21

                  นายสรรพบุณย์ สิงหทัต

             (กลุ่มบริหารวิชาการ)

   23

          นางสาวสุพรรณิการ์ ทองดี

          (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

   24

               นายสุรสิทธิ์ ชายกวด

    (กลุ่มบริหารทั่วไป/โสตทัศนศึกษา)

   25

       นางสาวธนัญญา วรรัตน์กุล

          (กลุ่มบริหารทั่วไป)

   00018

          นางสาวบุปผา แย้มสุวรรณา

            (กลุ่มบริหารทั่วไป)

 

 

   06

               นายปวรุฒม์ ระเบียบ

               (กลุ่มบริหารทั่วไป)

   27

            นางรัชนีพร  ขันท่าจีน

             (เจ้าหน้าที่ทะเบียน)

   30

              นางสาวกมลชนก สำอาง

            (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

   31

        นางสาวมนัสพิมล สร้อยทอง

             (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

   08

                       นายเรวุฒิ บังรุ่ง

     (เจ้าหน้าที่ IRC/ IT SUPPORT)

   09

             นางสาวนิติยา  คชลัย

          (เจ้าหน้าที่ IRC/ Website)

   00027

          นางสาวทิพากร ไชยศรีทา

            (เจ้าหน้าที่ SP)

  00028           นางสาวชนิกานต์  อยู่จ่าย