ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงานมัธยมศึกษาตอนต้น

0001

            นางสาวพัชริดา   สงพัด

00       นางสาววรกาญจน์ วงษ์ไพบูลย์
5

        นางสาวสุพัตรา ตุงคะศิริ

                   

7

      นางสาวชุติกาญจน์  สกุลทอง

                    

8

      นางสาวปิลันธนา  อินทรมาศ

                

9

            นางกรศศิร์   สีเทา

                      

13

        นางสาวจิราภรณ์ คำบ้านฝาย

                 

11

          นางสาวพัตรสุดา ขาวผ่อง

                    

0009         นางสาวณัฐยา  แก้วงามพรรณ์
14

            นายกฤษดา เสนานิคม

                   

17

       นางสาวประกายแก้ว  คุ้มศรีสอาด

                  

03

            นางสาวสุรัมภา บุญการีย์

01

      นางสาวพรรณรมณ รัตเลิศอภินันท์

           

19                 นางช้องนาง  ขุนศรี
15

                  นางปัทมา รักษาควร

                

02

                 นายจาริวัชระ  คุ้มครอง

      

16

              นายเอกชัย  จันทร์อาจ