เอกสารเผยแพร่

ที่

ห้วข้อ

ไฟล์ Download

1 ตารางสอนครู (27 มิ.ย. 65) ภาคเรียนที่ 1/65 (หากต้องการตารางสอนย้อนหลัง สามารถดูได้ที่หัวข้อที่  34)
ดาวน์โหลด  ตารางเรียน 1/65 
2 รวมคำสั่งวิชาการ คลิกที่นี่
3 คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติงานสอน 2/64 คลิกที่นี่
4 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2560-2562 ดาวน์โหลด
5 ข้อสอบวัดความถนัด (GAT,PAT) ปี 53 , 54 โดย งานแนะแนว ม.ปลาย ปี53 ครั้งที่ 1 , ปี53 ครั้งที่ 2 , ปี 54
6 รายวิชาที่เปิดสอน ดาวน์โหลด
7 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
8 รายชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลด
9 แบบฟอร์มการออกข้อสอบ (หัวข้อสอบภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด
10 ผลการแข่งขันของนักเรียน คลิกที่นี่
11 แบบบันทึกการขาดเรียน (แจ้งนักเรียนมส.) ดาวน์โหลด
12 สำรวจแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด
13 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ดาวน์โหลด
14 พรรณนางานของครูผู้สอน  คลิกที่นี่
15 อัตรากำลัง 1/65   คลิกที่นี่
16 แบบฟอร์มคัดเลือกหนังสือเรียน / รายชื่อหนังสือ   <------- คลิกที่นี่  กรอกข้อมูล
17 คู่มือ DLIT ดาวน์โหลด
18 ตารางสอนเปล่าครู ดาวน์โหลด 
19 กรอกข้อมูล วิชาที่สอนในพิกุลออนไลน์แพลตฟอร์ม คลิกที่นี่
20  สำรวจภาระงานนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/63 ม.4 /    ม.5   /  ม.6
21 สำรวจภาระงานนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/64   ม.4 / ม.5 / ม.6
22 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง หลักสูตร 51 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) คลิกที่นี่
23 แบบฟอร์มตารางสอน Word
24 แบบนิเทศติดตาม ดาวน์โหลด
25 ปฏิทินวิชาการ 

คลิกที่นี่ (8 เม.ย.64)

26 เอกสารอบรม PLC ดาวน์โหลด
27 คู่มือการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ / เอกสารประกอบการบรรยาย "การจัดทำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ดาวน์โหลด / คลิกที่นี่
28 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
29 PLC ดาวน์โหลด
30 แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลด
31 ฟอร์มขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
32 ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการมัธยมปลาย 
คลิกที่นี่  / กรอกข้อมูลปฏิทิน
33 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
34 คลังตารางสอนตั้งแต่ 1/60 คลิกที่นี่
35 เอกสารเผยแพร่ในการประชุมครู 30 ต.ค.62 คลิกที่นี่
36 แบบฟอร์มปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ตัวอย่าง / ไฟล์ Word
37 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วิชาเลือกเสรี) 23 ธ.ค63 XLS  สถานที่เรียน
38 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วิชาเลือกเสรี) 23 ธ.ค63 XLS สถานที่เรียน
39 เอกสารประกอบและแนวทางการนิเทศแบบชี้แนะ และการเป็นพี่เลี้ยง WORD / PDF
40 แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับครูผู้สอน ดาวน์โหลด