เอกสารเผยแพร่

ที่

ห้วข้อ

ไฟล์ Download

1 ตารางสอนครู (ฉบับทดลอง) ภาคเรียนที่ 1/64 (หากต้องการตารางสอนย้อนหลัง สามารถดูได้ที่หัวข้อที่ 33 )
ดาวน์โหลด   ทดลอง1/64 / ตารางสอนนักเรียน
2 รวมคำสั่งวิชาการ คลิกที่นี่
3 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2560-2562 ดาวน์โหลด
4 ข้อสอบวัดความถนัด (GAT,PAT) ปี 53 , 54 โดย งานแนะแนว ม.ปลาย ปี53 ครั้งที่ 1 , ปี53 ครั้งที่ 2 , ปี 54
5 รายวิชาที่เปิดสอน ดาวน์โหลด
6 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด
7 รายชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลด
8 แบบฟอร์มการออกข้อสอบ (หัวข้อสอบภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด
9 ผลการแข่งขันของนักเรียน คลิกที่นี่
10 แบบบันทึกการขาดเรียน (แจ้งนักเรียนมส.) ดาวน์โหลด
11 สำรวจแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด
12 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ดาวน์โหลด
13 พรรณนางานของครูผู้สอน  คลิกที่นี่
14 อัตรากำลัง 1/64 แผ่น3  คลิกที่นี่
15 แบบฟอร์มคัดเลือกหนังสือปี 2564  / รายชื่อหนังสือ   <------- คลิกที่นี่  กรอกข้อมูล
16 คู่มือ DLIT ดาวน์โหลด
17 ตารางสอนเปล่าครูและนักเรียน ดาวน์โหลด
18 กรอกข้อมูล วิชาที่สอนในพิกุลออนไลน์แพลตฟอร์ม คลิกที่นี่
19  สำรวจภาระงานนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/63 ม.4 /    ม.5   /  ม.6
20 สำรวจภาระงานนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/64   ม.4 / ม.5 / ม.6
21 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง หลักสูตร 51 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) คลิกที่นี่
22 แบบฟอร์มตารางสอน Word
23 แบบนิเทศติดตาม ดาวน์โหลด
24 ปฏิทินวิชาการ 

คลิกที่นี่ (8 เม.ย.64)

25 เอกสารอบรม PLC ดาวน์โหลด
26 คู่มือการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ / เอกสารประกอบการบรรยาย "การจัดทำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ดาวน์โหลด / คลิกที่นี่
27 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
28 PLC ดาวน์โหลด
29 แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลด
30 ฟอร์มขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
31 ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการมัธยมปลาย 
คลิกที่นี่  / กรอกข้อมูลปฏิทิน
32 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
33 คลังตารางสอนตั้งแต่ 1/60 คลิกที่นี่
34 เอกสารเผยแพร่ในการประชุมครู 30 ต.ค.62 คลิกที่นี่
35 แบบฟอร์มปฏิทินการจัดการเรียนการสอน ตัวอย่าง / ไฟล์ Word
36 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วิชาเลือกเสรี) 23 ธ.ค63 XLS  สถานที่เรียน
37 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วิชาเลือกเสรี) 23 ธ.ค63 XLS สถานที่เรียน
38 เอกสารประกอบและแนวทางการนิเทศแบบชี้แนะ และการเป็นพี่เลี้ยง WORD / PDF
39 แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับครูผู้สอน ดาวน์โหลด