กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในวันที่ 8-10 ต.ต. 2556 ที่จังหวัดระยอง