กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

2

         นางมารศรี ว่องภัทรา

  (หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน )  

1          นางวิภา  เกตุเทพา
3    นางวรางคณา จันทร์ประกอบ
4  นางสาวณภัคมนต์  เกตุวิมลสมสิริ
5       นางชินานาฎ  สว่างเกตุ
6     นางสาวจรรยา หนูบุญรักษ์
7    นางสาวเนียรนภา  คำภูเรือง
008      นางสาวปภานันท์   ฟักเจริญ