กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ มัธยมศึกษาตอนต้น

 15

               

                    นายณัฐพงษ์  ทรงผูกจิตต์

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี )

2             นางวารินทร์    สมเกียรติเจริญ
3                นายธราธิป    เสียงล้ำ
4                  นายธราธิป    เสียงล้ำ
5                  นายพิเชฐ    รมฤทธา
6                  นายณรุจ   ศรีวชิรวัฒน์
7              นายสรายุธ   เนียมประดิษฐ์
9                   นายวิชิต   ศรีพนม
8               นางสาวสุการดา  เล่ห์กล
10                 นายธงชัย   โพธิ์มงคล
11              นางสาวปริมาพร   มุทุจิตต์
12             นางสาวขนกนันท์  ภาคภูมิ
13              นางสาวปาริฉัตร  แสนณรงค์
14              นางสาววิไลวรรณ  ช่างแย้ม
16  นางสาวกันยากร  แก้วอาสา