กลุ่มสาระศิลป ดนตรี นาฏศิลป์ มัธยมศึกษาตอนต้น

2

                  นางพจธนา วิภาวิน

 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ )  

1                  นายอนุสรณ์  รักษาควร
3            นายอดิศักดิ์    สท้านโยธิน
4        นางสาวขวัญชนก  ภิญโญทรัพย์
5               นายพรอานน   สรรพนิล
6         นายวันชนะ  ฤกษ์สมุทร
7          นางสาวอิสรีย์   ผลพันธ์ทิน
008                       นายปฏิภาณ   เคี่ยมทองคำ