กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมัธยมศึกษาตอนต้น

  08

                      นางสาวรัตนา สาหลาด

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น)

  09

                       นายอธิพันธุ์ ทองรัตน์ 

       (หัวหน้าคณะราชาวดี มัธยมศึกษาตอนต้น)

  04                       นางสาวศันสนีย์ สื่อสกุล
  05                          นางวัชรารัตน์ บุตรหึงษ์
  06                        นางสาวลภาพิม เนตรวงศ์
 07                          นางสาวสุนีย์ สมชาติ
 01                          นายธงชัย เดือนแจ้ง
  010                      นายนฤดล  แสงประดิษฐ
  011                                  นางสาววราพร  เนืองนันท์
  00013                        นางสาวจารุวรรณ  พังยะ