นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มีความสามารถในการใช้ภาษษไทยในการสื่อสาร